:: ศน.ประทินทิพย์ พรไชยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม 23 สกลนคร:: ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.prathinthip.com Thu, 28 Jun 2018 16:07:15 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 http://www.prathinthip.com/?name=news&file=readnews&id=16 http://www.prathinthip.com/http://www.prathinthip.com/icon/news_1530174974.jpg

เมื่อวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สพม 23 โดย ศน.ประทินทิพย์  พรไชยา พร้อมคณะ
 

1530174974
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 http://www.prathinthip.com/?name=news&file=readnews&id=14 http://www.prathinthip.com/http://www.prathinthip.com/icon/news_1529160798.jpg

านผอ.ศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

1529160798
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 http://www.prathinthip.com/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.prathinthip.com/http://www.prathinthip.com/icon/news_1506315746.jpg

นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ให้เกียรติเป็นประธาน

1506315746
การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) http://www.prathinthip.com/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.prathinthip.com/http://www.prathinthip.com/icon/news_1506314617.jpg

"การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การพัฒนาการอ่านเพื่อการสื่อสารและรู้เรื่องการอ่าน(PISA)"  วันที่ 7- 12 กันยายน 2560 ASIA AIRPORT HOTEL

1506314617
เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ http://www.prathinthip.com/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.prathinthip.com/http://www.prathinthip.com/icon/news_1504621551.jpg

เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

1504621551